CATTOR
Computer Adaptive Testing using Tailored Testing

หน้าแรก ลงทะเบียนครูอาจารย์ ลงทะเบียนนักเรียนนักศึกษา ชุดข้อสอบ ช่วยเหลือ เกี่ยวกับ CATTOR
  รายการชุดข้อสอบ
รหัสชุดข้อสอบ: 101
ชื่อชุดข้อสอบ: สมการ
กลุ่มวิชา: คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษา: ประถมศึกษา
จุดประสงค์: นักเรียนสามารถแก้สมการและตรวจคำตอบได้
รหัสชุดข้อสอบ: 102
ชื่อชุดข้อสอบ: หารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และ คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
กลุ่มวิชา: คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
จุดประสงค์: จุดประสงค์การเรียนรู้ : เขียนเลขในรูปยกกำลัง หา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ได้
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. เมื่อกำหนดจำนวน 2 จำนวนหารกันได้ สามารถบอกได้ว่า
จำนวนหนึ่งเป็นตัวประกอบของอีกจำนวนหนึ่งหรือไม่
2. เมื่อกำหนดจำนวนให้ สามารถเขียนตัวประกอบทุกตัวของจำนวนที่กำหนดให้ได้
3. เมื่อกำหนดจำนวนมาให้ สามารถบอกได้ว่า จำนวนใดเป็นจำนวนเฉพาะและตัวประกอบเฉพาะ
4. เมื่อกำหนดจำนวนให้ สามารถเขียนให้เป็นผลคูณของตัวประกอบและตัวประกอบเฉพาะได้
5. เมื่อกำหนดจำนวนให้ สามารถเขียนจำนวนที่คูณด้วยตัวเองหลายๆ ครั้งในรูปเลขยกกำลังได้
6. เมื่อกำหนดจำนวนให้สองจำนวนหรือมากกว่าสามารถหา ห.ร.ม. ได้
7. เมื่อกำหนดจำนวนให้สองจำนวนหรือมากกว่าสามารถหา ค.ร.น. ได้
รหัสชุดข้อสอบ: 191
ชื่อชุดข้อสอบ: ภูมิศาสตรื
กลุ่มวิชา: สังคมศาสตร์
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
จุดประสงค์: เข้าใจลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย
รหัสชุดข้อสอบ: 192
ชื่อชุดข้อสอบ: ppt
กลุ่มวิชา: คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
จุดประสงค์: มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทะเล
รหัสชุดข้อสอบ: 193
ชื่อชุดข้อสอบ: กพอ
กลุ่มวิชา: สังคมศาสตร์
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
จุดประสงค์: กกกก
รหัสชุดข้อสอบ: 194
ชื่อชุดข้อสอบ: Math1
กลุ่มวิชา: คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษา: ประถมศึกษา
จุดประสงค์: Fundamental of Mathematics
รหัสชุดข้อสอบ: 195
ชื่อชุดข้อสอบ: ข้อสอบกลางภาค
กลุ่มวิชา: กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนต้น
จุดประสงค์: ให้นักเรียนสามารถทำได้
รหัสชุดข้อสอบ: 196
ชื่อชุดข้อสอบ: 001-1
กลุ่มวิชา: กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
ระดับการศึกษา: ปวช.
จุดประสงค์: มีความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
รหัสชุดข้อสอบ: 197
ชื่อชุดข้อสอบ: ทดสอบ
กลุ่มวิชา: วิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ประถมศึกษา
จุดประสงค์: เพื่อการทดสอบ
รหัสชุดข้อสอบ: 198
ชื่อชุดข้อสอบ: ภาษาไทย
กลุ่มวิชา: ภาษาไทย
ระดับการศึกษา: ประถมศึกษา
จุดประสงค์: การเวลา
รหัสชุดข้อสอบ: 199
ชื่อชุดข้อสอบ: eng1
กลุ่มวิชา: ภาษาอังกฤษ
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
จุดประสงค์: for comm
รหัสชุดข้อสอบ: 200
ชื่อชุดข้อสอบ: 111
กลุ่มวิชา: ภาษาอังกฤษ
ระดับการศึกษา: ประถมศึกษา
จุดประสงค์: ต้องทำคะแนนให้ได้ไม่ต่ำกว่า 50%ของข้อสอบทั้งหมดที่มี
รหัสชุดข้อสอบ: 201
ชื่อชุดข้อสอบ: 111
กลุ่มวิชา: คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษา: ประถมศึกษา
จุดประสงค์: เเพเเพเพะถ้ะเเท่ท้เเดเเหกดเสวง
รหัสชุดข้อสอบ: 202
ชื่อชุดข้อสอบ: A
กลุ่มวิชา: คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
จุดประสงค์: xxx
รหัสชุดข้อสอบ: 203
ชื่อชุดข้อสอบ: test
กลุ่มวิชา: กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
จุดประสงค์: test
รหัสชุดข้อสอบ: 204
ชื่อชุดข้อสอบ: เทคโนโลยีสื่อประสม
กลุ่มวิชา: กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
ระดับการศึกษา: มัธยมศึกษาตอนปลาย
จุดประสงค์: เพื่อทดสอบความความรู้หลังเรียน